Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Bewonersvereniging Oude Leede (BOL)
Adresgegevens Secretaris:
Wendy Hogervorst,
Oude Leedeweg 40
2641 NM Pijnacker
Tel. Nr: (06) 27 26 54 44
Email: bol.secretaris@oudeleede.nl

 

Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via inschrijfformulier, email, telefoon en website. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens
Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Interessegebieden;
• Bankgegevens.

 

Doeleinden
Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het invulling geven aan het functioneren als bewonersvereniging volgens de bepalingen in de statuten van Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) in het algemeen; en verder:
o Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
o Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
o Het onderhouden van contact;
o Een goede en efficiente dienstverlening;
o Het verrichten van administratieve handelingen;
o Verbetering van de dienstverlening;
o Het innen van gelden;
o Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) (aansluitings) overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijk wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) persoonsgegevens aan Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) deze gegevens verwerkt.

 

Verstrekking binnen de vereniging
Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) kan op verzoek individuele Bewonersvereniging Oude Leede (BOL)-leden relevante persoonsgegevens van Bewonersvereniging Oude Leede (BOL)-leden verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te alle tijde als doel te hebben ten goede te komen aan het individuele lid, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de statutaire doelen van Bewonersvereniging Oude Leede (BOL).

 

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) persoonsgegevens uitwisselen met derden. Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkingsovereenkomst met Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) en mogen uw persoonsgegevens slecht verwerken voor de genoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) passende maatregelen genomen.

 

Uw rechten
U heeft het recht om Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Bewonersvereniging Oude Leede (BOL)
Adresgegevens Secretaris:
Wendy Hogervorst,
Oude Leedeweg 40
2641 NM Pijnacker
Tel. Nr: (06) 27 26 54 44
Email: bol.secretaris@oudeleede.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewonersvereniging Oude Leede (BOL), laat dit dan vooral aan ons weten.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 oktober 2018.

 

Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.