Notulen voorjaarsvergadering 2018

 Verslag van de voorjaarsbijeenkomst van de Bewonersvereniging Oude Leede gehouden op woensdag 25 april 2018 in het buurthuis Het Oude Laarsje. 

 

Opening 

Voorzitter Cees van Boxel opent om 20:00 uur de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen, in het bijzonder de vertrekkende wethouder Jaap van Staalduine en de vorige avond gekozen wethouder Ilona Jense. Mevrouw Jense staat even op om zich voor te stellen en licht toe dat het haar verheugt dat ze nu wethouder is van Oude Leede (toen ze de keuze kreeg voorgelegd koos ze Oude Leede als eerste voorkeur). 

 

Bijzonder Provinciaal Landschap 

Vertrekkend wethouder Jaap van Staalduine licht toe dat het predikaat ‘bijzonder provinciaal landschap‘ een verband is met de provincie en de gemeente Midden-Delfland en dat dit betekent dat het polderlandschap beter kan worden behouden: via acties en investeringen op het gebied van landschap, landbouw, recreatie en natuur. 

 

Verbetering snelheid internet in Oude Leede (gemeente, wethouder) 

Vertrekkend wethouder Jaap van Staalduine licht toe dat de gemeente inmiddels bezig is om te onderzoeken of en hoe er met behulp van overheidssteun een structureel betere internetvoorziening kan komen gerealiseerd in de buitengebieden van Pijnacker-Nootdorp. Het plan en onderzoeksrapport dat hieraan ten grondslag ligt is openbaar, de BOL zal dit ter beschikking stellen aan haar leden. 

 

Veiligheid/onderhoud wegen 

De vertrekkende wethouder licht dit onderwerp toe. Door een onverwacht hoge prijsopgave voor de afgesproken nieuwe bermproefstrook moest een andere aannemer worden gezocht. Dit verklaart de vertraging in het proces. Er is inmiddels een andere aannemer gevonden, dus de proefstroken kunnen worden gerealiseerd. Verder geeft de wethouder aan dat de door de BOL gevraagde integrale aanpak van de wegen niet zal worden gerealiseerd, want volgens de gemeente voldoet de weg aan de geldende normen en de ongevallenstatistieken wijzen er niet op dat de weg erg gevaarlijk is. Kortom er is onvoldoende prioriteit voor om hiervoor nieuwe middelen vrij te kunnen maken. Onlangs in het stuk bij de Wilgenweg/Bovenmolenweg opgeknapt en binnenkort wordt het slechte stukken aan het begin van de Oude Leedeweg gedaan. De BOL pleit echter voor meer middelen en meer vaart in het opkappen van de wegen omdat er veel scheuren en gaten zitten in de bermen van de Oude Leedeweg en de Zuideindseweg, en dat is gevaarlijk voor vooral de fietsers. 

 

Voortgang uitvoering werkzaamheden Ruyven-Zuidpolder 

Wethouder Van Staalduine vertelt dat twee fietspaden door Ryven en de Zuidpolder inmiddels klaar zijn. Het fietspad in Ruyven zuid, door de waterberging, heeft vertraging door zettingsproblemen, maar zal desondanks 2/4 

nog voor de zomer worden geasfalteerd. Rob van der Haak van de gemeente licht het nog wat verder toe en zegt verheugd te zijn dat het werk nu grotendeels klaar is. 

 

Wijkschouw 16 mei 

Wijkmanager Marjolein van der Vlies vertelt dat ze het stokje overneemt van haar voorganger Peter van der Sman en doet een oproep om deel te nemen op 16 mei en om punten aan te leveren. 

 

Mededelingen bestuur:

– Wandelroutes Ackerdijk / fietspad Rijksstraatweg: Er is in het betreffende gebeid weerstand tegen de komst van wandelpaden, ook bij leden van de BOL. De BOL schrapt dit onderwerp daarom van haar agenda. Echter, in plaats daarvan wil de BOL pleiten voor een betere veiligheid van de Rijksstraatweg. Het doortrekken van het –nu onderbroken fietspad- zou een enorme vooruitgang betekenen. De BOL heeft daarom bij de gemeente Delft een verzoek gedaan, echter Delft heeft dit haar meldpunt openbare ruimte schriftelijk afgewezen. Giel gaat namens de BOL de gemeente Pijnacker-Nootdorp om steun vragen om Delft (en evt. andere gemeenten) in beweging te krijgen. De gemeente heeft dit punt op deze bijeenkomst genoteerd. 

– Speeltoestellen Oude Laarsje: Corina van der Ende licht toe dat deze inmiddels zijn geleverd en geplaatst, netjes op tijd voor Koningsdag. Met speciale dank aan Cock en Ida van der Ploeg voor het vele werk dat is verricht. De Burgemeester kan op Koningsdag daarom niet alleen de festiviteiten aftrappen, maar ook de speeltoestellen officieel openen. 

– Digitale informatievoorziening van overheidsnieuws: Er is veel ontevredenheid over deze gang van zaken m.b.t. de digitale gemeenteberichten onder de leden van de BOL. De vraag aan de wethouder is wat de reactie van de gemeente is. De wethouder Jense vertelt dat er weer een ‘papieren voorziening’ komt vanuit de gemeente, nader bericht volgt. 

– Wifi Oude Laarsje: Er komt voorlopig geen wifi in het Oude Laarsje, want de financiële consequenties zijn te groot in relatie tot het verwachte gebruik er van: per maand € 39,- in plaats van het eerder gedachte € 19,- 

 

Rondvraag voor de pauze 

– De knotwilgen aan de Wilgenweg: een lid doet de suggestie om ze in te boeten, de gemeente heeft dit genoteerd en komt er op terug. 

– Onderhoud van de weide aan het begin van de Bovenmolen/Onderweg: wie gaat het beheer doen in de tijd dat er nog geen woningbebouwing is? De gemeente zegt toe dit op te pakken. 

– Een lid meldt dat zij steeds problemen ervaren met de Homo Ontmoetingsplaats. De gemeente geeft aan dat het nodig is om dit soort incidenten altijd te melden bij politie. Is ook gebeurd. 

– Kan de oversteek aan het begin van de Oude Leedeweg worden aangepakt? Deze wordt als onveilig ervaren. Gemeente geeft aan dat dat ze geen oplossing 3/4 

weten is ook meermaals in de wijkschouw bekeken. Suggestie van een van de leden: maak een aparte fietsverbinding vanuit de Wilgenweg naar het tunneltje door de Oude Leede. Dit neemt echter niet weg dat veel scholieren gebruik zullen blijven maken van Polderweg/Oude Leedeweg/tunneltje. Pleidooi om dit gehele stuk goed aan te pakken. De aanpak hiervan staat ook in het beheersplan, dus dit wordt binnenkort aangepakt. 

– Er is een ingestorte schuur op de Wilgenweg, deze is van de Provincie. Een lid van de Bol heeft hierover al meerdere malen aan de bel getrokken. De gemeente heeft de provincie inmiddels aangesproken. Graag informatie van de gemeente hoe dit verder op te pakken. 

– De lantaarns op de Polderweg geven niet genoeg licht. Er kwam een suggestie om dit te melden op meldpunt openbare ruimte. Zal ook op de wijkschouw worden meegenomen. 

– Veel natuur weggehaald ivm onderhoud kades. Echter, het vrij houden van de kades was altijd al een voorwaarde en deze wordt nu gehandhaafd. 

– Grond bergboezem, wie houdt dat bij? Volgens wethouder van Staalduine is dat het Hoogheemraadschap, de gemeente komt hier op terug. 

De voorzitter bedankt Jaap van Staalduine met een aardigheidje voor de inzet van de afgelopen jaren en verwelkomt nieuwe wethouder Ilona Jense met eenzelfde presentje. 

 

PAUZE 

 

Stichting Groenfonds midden-Delfland 

Ingrid ter Hoorst presenteert. Dit jaar is het gebeid van het fonds uitgebreid met Oostland, Oude Leede, Schieveen. Behoud landschap en versterken stad/land-relatie. Er is nog geld in deze ronde voor dit gebied. Er liggen kansen voor agrarische ondernemers. Dirk Gravesteijn licht toe dat ze meedoen voor educatieprogramma. Hoeve Onderweg heeft zich ook gemeld voor oa weidevogelbeheer. De presentatie van Inge ter Hoorst is op aanvraag verkrijgbaar bij de BOL. Verdere vragen kunnen gesteld worden via de website http://www.groenfondsmiddendelfland.nl/ Ingrid ter Hoorst wordt ook bedankt met een presentje namens de BOL 

 

Samenstelling bestuur 

Piet Oudshoorn treedt af na negen jaar. Henk van der Steen wordt voorgedragen als opvolger. Piet blijft nog even stand-by i.v.m. persoonlijke omstandigheden van Henk. Het bestuur vraagt goedkeuring om geen nieuw bestuurslid in de plaats van Piet te laten komen. De voorstellen zijn goedgekeurd door de leden. 

 

Financieel en secretarieel jaarverslag 

Beide verslagen zijn goedgekeurd door de vergadering. Piet van Adrichem heeft als suggestie om er op aan te dringen om meer giraal te betalen, wellicht de tekst in de nieuwsbrief aanpassen zodat men meer het gevoel krijgt dat de BOL het op prijs stelt om via bank te betalen. Nico Notenboom is benoemd als lid van 4/4 

de kascommissie voor volgend jaar, samen met (huidig lid kascommissie) Joop van Baaren. 

 

Rondvraag na de pauze

– Waterplassen op de Rijksstraatweg, de BOL zal dit ook melden bij de gemeenten. 

– Trillingen door wegverkeer, wie heeft er last van? Marianne en Joop van Baaren doen een oproep om dit te melden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente. 

– Tevens oproep om vooral alle oud papier in de container te blijven doen, dit is nodig voor de Kids Club en andere goede doelen. De nieuwe muziekinstallatie is er onder andere mee betaald. 

– Zijn er genoeg AED’s? De wijkmanager meldt dat de gemeente een inventarisatie doet en de bevindingen bij de betreffende websites (Hartstichting) zal aanmelden 

– Gym voor ouderen van Marian Slierendrecht: er is een plan om Gym voor 65+ te organiseren bij voldoende animo. Aanmeldingsstrookjes hangen bij de deur. 

 

Hollandse wolkenluchten in Oude Leede. Na wat technische problemen werd de film van wolkenluchten van Koos Valkenburg gespeeld, er waren veel enthousiaste reacties. 

Tijdens het oplossen van de technische problemen bedankte de voorzitter Ida en Cock en Piet Oudshoorn voor alle verrichte diensten. 

 

Sluiting 

De voorzitter sloot om 22:00uur de bijeenkomst.