Notulen najaarsvergadering 2017

Verslag van de najaar bijeenkomst van de Bewonersvereniging Oude Leede op woensdag 8 november 2017 in het buurthuis Het Oude Laarsje.

 

Opening
Voorzitter Cees van Boxel opent om 20:00 uur de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. De opkomst is wederom hoog, de zaal zit vol. Wethouder Jaap van Staalduine en (afscheid nemend) wijkmanager Peter van der Sman zijn afwezig door persoonlijke omstandigheden.

 

Zorgboerderij BuitenGewoon
In zijn derde presentatie voor de BOL liet Arjo Buijs de voortgang zien van de Zorgboerderij. Zo is er inmiddels een tuinkas gerealiseerd. Helaas is er ook een waterlekkage geweest die via een torenhoge waterrekening aan het licht kwam. De Zorgboerderij neemt deel aan het belcirkel-initiatief van de buurt. Het buurtcontact in Oude Leede is –in vergelijking met andere soortgelijke initiatieven op andere plaatsen- opvallend goed. Zo zijn er vrijwilligers uit de buurt actief op de Zorgboerderij en werden met name de koetsritten en gitaristen met name genoemd.
Erik Passchier, voorzitter van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij BuitenGewoon, vertelde over vrijwilligerswerk bij de Zorgboerderij en aan welk soort nog werk/kennis behoefte is. Er worden hardloopmaatjes, wandelmaatjes, duo fietsers, moestuinvrijwilligers en dierenverzorgers gezocht. Kandidaten graag melden via de gegevens te vinden op de website http://zorgboerderijbuitengewoon.nl/.

Verbetering Internet (Enquête)
In juli 2017 is een online enquête gehouden onder de 140 BOL-leden die op de verdeelkast aan de Oude Leedeweg zijn aangesloten. De uitslagen werden door Marianne van Baaren en Giel Swager gepresenteerd. In een notendop:
– 140 leden zijn uitgenodigd deel te nemen, er waren 82 respondenten, waarvan 60 de enquête volledig hebben ingevuld;
– 80% zit bij KPN als provider, 9% bij XS4all en de rest is van alles wat;
– Over de internetsnelheden:
o Op vrijwel alle adressen is de snelheid toegenomen. Daarbij geldt echter nog steeds dat deze afneemt naarmate men verder van het verdeelstation woont.
o Snelheden vallen algemeen nog flink tegen ten opzichte van de beloofde maximum haalbare snelheden (te vinden op de postcodecheck); KPN heeft hier een    kanttekening geplaatst over de meetmethode, dit dient altijd met een vaste verbinding direct op het modem plaats te vinden en niet via een WIFI test. In dit onderzoek is niet uit te sluiten dat er bij sommigen via wifi is gemeten.
o er zijn enkele plekken die zeer grote (niet logisch te verklaren) afwijkingen laten zien.
– Bijna 60% is tevreden met de huidige snelheden, maar ruim 40% zegt dat deze snelheden niet voldoende zijn voor het gewenste gebruik.
– Er is bij een flinke groep mensen klachten over de communicatie (14%) en klachtenafhandeling (17%) van de KPN
– Men is enigszins (60%) tevreden over de toegenomen snelheid. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren, waarvoor de BOL zich zal gaan inspannen richting KPN/gemeente/provincie. Het betreft dan de volgende lijst van acties/wensen:
o De KPN moet zich blijven inspannen dat de snelheid conform abonnement wordt gehaald;
o Discount geven als de abonnementssnelheid niet gehaald wordt; o Er moet een kleiner verschil komen tussen de Postcode-check-
snelheid en de behaalde/gemeten snelheid;
o Sterk wisselende snelheid op een plaats en grote afwijkingen in
snelheid tussen buren serieus onderzoeken en oplossen;
o KPN 4-G buitengebied ook beschikbaar bij aansluitingen die (gemeten) minder dan 20Mb/s hebben (dat is nu 15 Mb/s).
– DE KPN heeft inmiddels toegezegd dat er een ‘multi skilled’ monteur gaat worden ingezet om de door de BOL gevonden knelpunten te gaan onderzoeken
– De BOL heeft als conclusie dat de met de nieuwe straalzender gerealiseerde hogere snelheden een verbetering zijn voor de zeer lage snelheden, waarmee we de komende jaren even vooruit kunnen. Dit alles zal echter onvoldoende zijn voor de wensen van de nabije toekomst. Glasvezel is een goede oplossing en de BOL gaat (weer) pleiten voor realisatie hiervan bij gemeente/provincie.
– Aanvullend op de uitslag van de enquête: De KPN heeft na deze zomer een extra dienst beschikbaar gesteld voor alle klanten die –volgens KPN postcodecheck- minder dan 15 Mb/seconde downloadsnelheid halen. Daarnaast moet de postcode in een gebied liggen met voldoende capaciteit op het 4G netwerk en moet de KPN verwachten voldoende 4G binnenhuis- dekking te kunnen bereiken. Het heet ‘sneller internet voor het buitengebied’. Het betreft hier een 4G modem, dat als extra verbinding kosteloos, naast het bestaande abonnement, wordt geplaatst. Deze dienst is ook beschikbaar voor inwoners van de Oude Leede, sommigen hebben het al in gebruik.

 

Gemeentelijke zaken

Nieuwe wijkmanager
Marjolein van der Vlies stelt zich voor als nieuwe wijkmanager, ze woont in Schiedam en neemt het stokje over van Peter van der Sman, die helaas niet aanwezig kon zijn.

Marjolein licht enkele onderwerpen toe:

Gescheiden afvalbeleid, hoe staat het met de invoering hiervan?
Uitvoering werd gestart in Emerald, Klapwijk en buitengebied, maar het is vertraagd door weerstand vanuit bewoners in andere wijken. Jos Koster licht het inhoudelijk nader toe. Er kwam nogal wat inhoudelijke discussie over dit onderwerp los, die grotendeels bezijden de hoofdlijn van dit agendapunt was. De BOL wacht de verdere ontwikkelingen over gescheiden afvalbeleid af en verwacht tijdig te worden geïnformeerd zodra deze er zijn.

Nota Linten: deze nota is onlangs door de gemeenteraad aangenomen in oktober 2017. Dat betekent dat de zienswijze die de BOL heeft ingediend geen effect lijkt te hebben gehad op de besluitvorming. De BOL heeft voorts nog geen reactie gekregen op haar vragen (gesteld door vice voorzitter Corina van der Ende), Marjolein beloofde dat er nog een reactie volgt. De BOL voelt zich door deze gang van zaken niet erg serieus genomen, aangezien ze een zienswijze heeft ingediend, naderhand (herhaald) heeft gevraagd wat er met de zienswijze gebeurt, geen reactie ontvangt en zich dan geconfronteerd ziet met het voldongen feit dat de raad hem inmiddels heeft aangenomen.

Werkzaamheden Ruyven-Zuidpolder: Jochem van Rijn van ingenieursbureau Arcadis licht toe dat de fietspaden door Ruyven en de Zuidpolder eind februari 2018 gereed kunnen zijn. Wellicht moet de Zuideindseweg overdag een keer dicht voor asfalteringswerkzaamheden. De bruggen in de Zuideindseweg: deze worden najaar 2018 vervangen. Een Bol-lid had een vraag over de hoogte van de nieuwe dijken achter haar huis, maar deze kon niet worden beantwoord, ze werd verwezen naar HH Delfland of de aannemers.

Onderhoud wegen: Er komt een ‘Pilot bermversterking’: op twee plaatsen langs de Oude Leedeweg wordt een proefstrook aangelegd deze wordt binnenkort uitgevoerd, momenteel loopt een offerteaanvraag vanuit de gemeente, maar dit proces is wat vertraagd door een financiële discussie tussen gemeente en aannemer. De zaal deed tweemaal de suggestie om bij het toekomstige grotere onderhoud (nieuw asfalteren) een glasvezelkabel te laten leggen.

 

Mededelingen:
Speeltoestellen Oude Laarsje
Corina van der Ende presenteerde m.b.v. een tekening plattegrond oude en toekomstige situatie. Speeltoestellen voldoen niet meer en moeten vervangen worden. De BOL hun wensen geïnventariseerd: liefst ook geschikt voor wat oudere kinderen (tot 11 jaar) en herindeling van de ruimte voor een optimaal gebruik voor spelen en feesten. Het plan wordt in overleg met gemeente verder uitgewerkt. Eventueel gaat de BOL ook zelf werkzaamheden uitvoeren om het budget te positief te beïnvloeden. Er is een keuze gemaakt voor een klimrek, glijbaan en speelhuisje. Het gemeentelijke budget is niet toereikend, maar dit kan worden opgelost door zelf zaken uit te voeren, een eigen financiële bijdrage van de BOL te leveren en/of andere subsidies. Doel is om het in te wijden voor eind april 2018, op tijd voor Koningsdag.

Wandelroutes: er lijkt behoefte te zijn aan een wandelpad langs de westelijke rand van de Ackersdijk. Er volgt een verdere verkenning hiervan door met de grondeigenaren en direct aanwonende bewoners. Een relevante vraag uit de zaal: Waarom is het fietspad langs de Rijksstraatweg eigenlijk onderbroken? De BOL zal dit nagaan bij de gemeente Delft.

Wi-Fi oude Laarsje: Er komt Wi-Fi in het Oude Laarsje, want er is een toenemende wens aan Wi-Fi bij vergaderingen en feesten. De financiële consequenties zijn te overzien. Er kwam een opmerking uit de zaal, namelijk dat er een KPN-FON verbinding in de buurt van het Oude Laarsje beschikbaar is, wellicht is deze te gebruiken, de BOL zal dit onderzoeken en meenemen in de besluitvorming.

Cameratoezicht Ondernemers: er is bij de ondernemers in Oude Leede een initiatief om camera’s te plaatsen op de bedrijven in het kader van een gesubsidieerd programma vanuit de OFPN. Hiermee wordt eigendommen bewaakt, maar kan ook ten dele de openbare weg worden gezien. Een en ander nader toegelicht door wijkagent Ricardo van der Slagt. Als de camera’s zijn geplaatst dan kunnen ze worden aangemeld bij het inventarisatiesysteem van de politie (Camera In Beeld) zodat zij weten dat er beelden zijn zodra er zich iets voor heeft gedaan.

Nieuwe BOL website: Corina van der Ende licht toe en liet de nieuwe opzet van de BOL website zien aan de aanwezigen. De nieuwe opzet is gemaakt samen met Dim Veldhuisen en Bertus Wisman. De nieuwe BOL website zal nu verder ontwikkeld worden om volgend jaar in gebruik te kunnen nemen. De website wordt meer van deze tijd door adaptieve technieken -dus ook op smart Phone goed te zien – en gemakkelijker bij te houden door de bestuursleden zelf, maar ook goedkoper in onderhoud/hosting. Het ontwerp werd door de leden mooi bevonden. Corina deed ook een oproep voor leuke en/of nuttige bijdragen aan de website, bijvoorbeeld bijzondere foto’s of video’s over ons gebied.

WOL/belcirkels: DE WOL belcirkels bestaan nu 2,5 jaar. Plannen elders in de gemeente om regelmatig een rondje te maken door de wijk wordt in ons uitgestrektheid gebied niet haalbaar geacht. Op 22 nov komen de elf
belcirkelhoofden weer bijeen om algemeen te evalueren. Tip van de politie: aarzel niet om 112 te bellen als er spoed is bij verdachte omstandigheden, beter een keer voor niks bellen dan te laat te zijn. De politie houdt in deze dagen ook weer haar ‘Donkere dagen’-offensief, Oude Leede is ditmaal aan de beurt voor wat onaangekondigde politiebezoeken, waarbij gelet wordt op minder verstandige zaken als in donker achtergelaten huizen, deuren die niet afgesloten zijn etc..

 

Rondvraag
Er werd een oproep gedaan aan eenieder die problemen ondervindt met de verhoging van de dijken/kades van Hoogheemraadschap Delfland. Melden via de BOL.
Er wordt aandacht gevraagd voor de nieuwe nota ‘Uitnodigende Ruimtelijke Ordening’, die nu ter inzage ligt. Er is zorg over duurder wordende leges, de zwaardere eisen voor het aanleveren van ruimtelijke onderbouwingen -hetgeen de kosten ook opdrijft-, inperken mogelijkheden nevenactiviteiten, ontmoediging voor paarden etc.
Er wordt aandacht gevraagd voor het ontbreken van een AED aan de noordzijde van de Oude Leedeweg. Verder zei een lid dat er in Oude Leede AED’s zijn welke nog niet zijn aangemeld bij het landelijke overzicht (www.aed4.eu). Aanmelden AED kan via AEDpijnackernootdorp@gmail.com.
De vraag rees of nieuwe bewoners goed worden benaderd om BOL-lid te worden. Antwoord van de voorzitter: ditmaal is de nieuwsbrief huis-aan-huis bezorgd bij alle inwoners, zodat allen hier vanavond konden zijn. Daarnaast worden nieuwe inwoners steeds door de bestuursleden benaderd.
Er werd een oproep gedaan om te helpen bij de Oranjefestiviteiten op Koningsdag. Dit kan een halve of een hele dag zijn. Melden via de BOL.
Hoe zit het met het openblijven de rotonde? Antwoord van de voorzitter: de toegang blijft zoals die nu is en de BOL zal dat in de gaten blijven houden en zo nodig aan de bel trekken.

 

Sluiting
Nadat de voorzitter de gastsprekers en Marianne van Baaren (voor haar inzet inzake de internet-enquête) heeft bedankt met bloemen, sloot hij om 22:00 uur de bijeenkomst.