Waarschuwingssysteem (WOL)

Waarschuwsysteem Oude Leede (WOL)

 (Voor en door bewoners ter verbetering van veiligheid en zorg in Oude Leede)

 

 

1          Inleiding

Vanwege een toename van inbraken in de buitengebieden van Pijnacker-Nootdorp is er in 2014 overleg geweest tussen Gemeente, Politie en BOL over het opzetten van een systeem, georganiseerd door en voor bewoners, dat de veiligheid en buurtzorg bevordert in Oude Leede. Zo’n  waarschuwsysteem wordt elders in het land met redelijk succes toegepast. In 2015 is het WOL van start gegaan.

 

2         Doel van het Waarschuwsysteem Oude Leede (WOL)

Het doel van WOL is de veiligheid en zorgzaamheid in Oude Leede te bevorderen. Bij nood, inbraak, onraad of verdachte omstandigheden worden zo snel mogelijk, voor zo ver van toepassing, de buurt, politie, ambulance, brandweer ingeschakeld.

Diefstal moet voorkomen worden en, als er al is ingebroken, moet de kans de dader(s) te pakken zo groot mogelijk zijn. Zo veel mogelijk informatie moet verzameld worden en aan de politie worden gegeven.

Bij ongelukken moet zo snel mogelijk eerste hulp en professionele hulp ingeschakeld worden.

Bij brand moeten de brandweer en anderen snel ter plaatse zijn.

 

3         Preventie

De beste maatregel is preventie. Mensen kunnen thuis maatregelen nemen om inbraak zo veel mogelijk te voorkomen door middel van goed hang- en sluitwerk, het huis er bewoond uit te laten zien als men niet thuis is. Wat dit laatste betreft:  lampen aan, gordijnen (half) dicht, een paar dingen op tafel laten staan, stapels post uit zicht. Leg eventueel een alarmsysteem aan en gebruik camerabewaking.

Mogelijk kan de organisatie van het WOL helpen inbraakgevoelige punten te bepalen van een huis en adviezen geven voor hang- en sluitwerk.

De mogelijkheid van openbare camerabewaking op in- en uitgaande wegen is alleen toepasbaar na goedkeuring van de gemeenteraad. Uit privacy overwegingen wordt dit slechts onder bijzondere omstandigheden toegestaan als de openbare orde in het geding is. Wel heeft een behoorlijk aantal mensen en bedrijven cameratoezicht op het privé terrein.

 

4         Het Waarschuwsysteem

Het Waarschuwsysteem Oude Leede geldt voor het gehele gebied van Oude Leede waarbij het gebied verdeeld wordt in zones die elk ongeveer 15-30 huizen bevatten, afhankelijk van de afstanden tussen deze huizen. Deze zones heten belcirkels en elke belcirkel heeft deelnemers uit de betreffende huizen. Oude Leede telt ongeveer 270 huizen en heeft thans 11 belcirkels.

Het waarschuwsysteem wordt geleid door een coördinator, wiens taak het is de organisatie van het systeem te leiden en te onderhouden, contacten te onderhouden met BOL, Gemeente, Politie en anderen. De huidige coördinator is Henk van der Steen bij wie meer informatie verkregen kan worden.

Elke belcirkel heeft een belcirkelhoofd, die contacten onderhoudt met de deelnemers / bewoners van de belcirkel. Het belcirkelhoofd komt in actie als hij gebeld / ge”whatsapped” wordt door iemand uit zijn belcirkel of een ander belcirkelhoofd. Ook kanwhatsapp gebruiktwordenvoorandere doeleinden, zoals het geven van feedback, het afsluiten van een actie.

Het belcirkelhoofd heeft een overzichtvan zijn belcirkel.De omvang van de belcirkel is eerst in overleg met anderen vastgesteld. Het belcirkelhoofd nodigt bewoners van zijn belcirkel uit deel te nemen aan het waarschuwsysteem. Er wordt gecommuniceerd per Whatsapp, sms of telefoon.

In geval van nood iseensnelle engoede communicatie metde deelnemers in de belcirkel nodig. Alle mobiele telefoonnummersvan de deelnemers staan inde mobiele telefoon in een Whatsapp groep. Het isvan belang dattelefoonnummersvanhoofden van alle andere belcirkels ook in een Whatsapp groepstaan, waardoor eenbericht directnaarandere belcirkelhoofden gestuurd kan worden, die op hun beurt beoordelen hoe ver te gaan met het doorgeven/waarschuwen binnen hun belcirkels.

 

Prioriteit1: In geval van nood geldt de volgende procedure.

Eris nood aan de man, er is snelhulp nodig, er is een zeer verdachte situatie: Zelf direct 112 bellen

Daarna belcirkelhoofd of directe buren berichten.

Het belcirkelhoofd gaat na of 112 gebeld is. Hij heeft een groot bereik naar anderen. Hij kan andere belcirkelhoofden inlichten alsmede de eigen belcirkel. De buren kunnen sneller ter plaatse zijn. Men dient zoveel mogelijk feitelijke informatie door te geven: Naam, adres, wat is er aan de hand. Verder metelkaar zoveelmogelijkrelevante gegevenste verzamelen en door te geven, zoalsnaam en adres van jezelf, signalementen van verdachte personen (huidskleur, bril, kleding, etc),autokenmerken (merk, type, kleur, kenteken, rijrichting, etc).

 

Prioriteit2:  Signalerenvan onregelmatigheden, geen nood.

Bel 0900-8844. Bericht daarna hetbelcirkelhoofd en buren.

 

Organisatie WOL

Organisatie Waarschuwingssysteem Oude Leede

De organisatie van het waarschuwsysteem WOL kunt u zien in onderstaand diagram. Het diagram toont de  structuur van alle betrokken partijen en geeft onderlinge relaties en communicatiekanalen weer.

 

Let wel, dit zijn niet de communicatielijnen in geval van nood.

 

 

 

WOL kent 11 belcirkels die er als volgt uitzien:

Waarschuwsysteem Oude Leede (WOL)
Coordinator Henk van der Steen 06 5421 6170 hcvdsteen@outlook.com
  Zuideindseweg 118
   
Belcirkel Onderweg Circa 16 woningen
Omvang Onderweg Bovenmolenweg 6-8 Molenweg 123 Berkel
Belcirkel Molendijk Circa 37 woningen
Omvang Molendijk Oude Leedeweg

oneven 133-163 even 60

Wilgenweg

oneven 23-29

Belcirkel Wilgenweg Circa 35 woningen
Omvang Wilgenweg 1-84

behalve oneven 23-29

Belcirkel Gemaal Circa 28 woningen
Omvang Oude Leedeweg

oneven 65-129

Oude Leedeweg

even 48-52

Belcirkel KPNstation Circa 21 woningen
Omvang Oude Leedeweg

oneven 31a-63a

Oude Leedeweg

even 30a-40

Belcirkel Schie Circa 31 woningen
Omvang Oude Leedeweg

oneven 5-31

Oude Leedeweg

even 2B, 2A, 2-28

Groene Kade …1x
Belcirkel Polderweg Circa 20 woningen
Omvang Polderweg Bovenvaart
Belcirkel Trapveld Circa 22 woningen
Omvang Oude Leedeweg

oneven 175-215

Oude Leedeweg

even 82-94

Belcirkel Ackersdijk Circa 10 woningen
Omvang Ackersdijkseweg

incl 2, 4, 6

Belcirkel Zuideinde Circa 37 woningen
Omvang Zuideindseweg

oneven 55-87

Zuideindseweg

even 78-124

Belcirkel Zorgboerderij Buitengewoon Zorgboerderij
Omvang Zuideindseweg 82a Zorgboerderij met zijn bewoners

 

5          Rol Politie en Gemeente

De rol van Politie kan het best omschreven worden als volgt.

De rol van de politie  is faciliterend, ondersteunend en gericht op nauwe samenwerking met de coördinator en belcirkelhoofden. De politie  zorgt vanuit haar professionaliteit voor continuïteit in Oude Leede. Zo helpt zij bij informatiebijeenkomsten en geeft adviezen aan belcirkelhoofden. De politie  zet een contactpersoon in, die regelmatig contact heeft met de gemeente en de coördinator van het waarschuwsysteem over het verloop van de activiteiten en de opvolging van meldingen. De contactpersoon zorgt voor interne afstemming met onder andere de wijkagenten en surveillanceteams bij niet urgente meldingen. De politie richt een meldpunt in (wijkagent Ricardo van der Slagt ) voor de coördinator van het waarschuwsysteem en maakt afspraken over bereikbaarheid en ondersteuning in urgente situaties. De politie  neemt meldingen van belcirkelhoofden serieus, draagt er zorg voor dat er alert op deze meldingen wordt gereageerd en spant zich maximaal in om beschikbaar te zijn als belcirkelhoofden bij 112 calamiteiten daarom verzoeken.

De rol van Gemeente kan het best omschreven worden als volgt.

De rol van Gemeente is faciliterend en ondersteunend. De Gemeente stelt een contactpersoon van de  afdeling OOV beschikbaar voor het waarschuwsysteem in Oude Leede, die regelmatig contacten onderhoudt met politie  en de coördinator over het verloop van activiteiten in Oude Leede. De contactpersoon zorgt voor interne afstemming en eventuele opvolging van meldingen die de verantwoordelijkheid van de gemeente betreffen. De Gemeente treedt ondersteunend en faciliterend op bij de uitvoering van het waarschuwsysteem, bv bij informatiebijeenkomsten en het geven van adviezen, het werven van vrijwilligers en het verzorgen van algemeen communicatie- en informatiemateriaal. De Gemeente plaatst bordjes met “Attentie buurttoezicht” aan de toegangswegen in Oude Leede. De gemeente stelt herkenbare kleding beschikbaar voor de belcirkelhoofden.

De gemeente draagt zorg voor een adequate collectieve vrijwilligersverzekering.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersverzekering. De vrijwilligersverzekering is bedoel als aanvulling, niet als vervanging.  De verzekering is in de meeste gevallen aanvullend op eigen verzekeringen. De verzekering dekt de vrijwilliger ook enkel tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk. Het navolgende verzekeringspakket is afgesloten.

 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid vrijwilligers
 • Aansprakelijkheid rechtspersoon
 • Bestuurdersaansprakelijkheid vrijwilligers
 • Ongevallen vrijwilligers

 

6          Gedragsregels

Elke organisatie, ook WOL, dient zorg te dragen voor het opstellen en uitdragen van gedragsregels. Deelnemers, wanneer in functie,  dienen volgende regels in acht te nemen.

 

 • Deelnemers moeten altijd de veiligheid van betrokkenen en omstanders als hoogste prioriteit in acht nemen.
 • Deelnemers dienen zich te onthouden van de toepassing van geweld, geweldsmiddelen of provocerend gedrag.
 • In geval van (dreigende) escalatie alsmede bij constateringen (heterdaad) van vandalisme / vernieling of andere strafbare feiten zoals openlijke geweldpleging en mishandeling dient onverwijld contact opgenomen te worden met de politie.
 • Door de deelnemers worden bevindingen die bestemd zijn voor de politie, doorgegeven aan het belcirkelhoofd die als contactpersoon optreedt richting de politie.
 • In geval van een calamiteit / ernstig voorval dienen de deelnemers zich te houden aan de instructies gegeven door politie en/of gemeente.
 • Aan deelnemers uitgereikte materialen en goederen, dienen bij de beëindiging van de deelname te worden ingeleverd bij de coördinator van de WOL.
 • Het gebruik van privé gegevens van anderen dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

 

Bij het gebruik van communicatiemiddelen, zoals whatsapp, telefoon, e-mail, door deelnemers is het van belang dat iedereen op een zelfde wijze zakelijk communiceert.  Onderstaande gedragsregels zijn van toepassing.

 

 • Deelnemers zullen elkaar op een fatsoenlijke manier bejegenen.
 • Deelnemers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken.
 • Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.
 • Belastende uitlatingen dienen altijd te worden onderbouwd (geen speculaties).
 • Deelnemers zullen zich in een discussie beperken tot het betreffende onderwerp.