Schoolgebouwen

Informatieborden Oude Leede
In samenwerking met het project Wijkgericht Werken heeft een werkgroep, bijgestaan door enthousiaste bewoners van Oude Leede, in 2012 gewerkt aan het samenstellen en ontwerpen van 5 informatieborden. Deze borden staan op 5 locaties in Oude Leede en bevatten cultuur-historische informatie over de directe omgeving.

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de locatie Schoolgebouwen

 

Margrietschool

 

Geschiedenis
In 1919 werd door de Nederlands Hervormde Schoolvereniging een commissie opgericht voor het bouwen van in school in het buurtschap Oude Leede. De kinderen van de Ackerdijk en Oude Leede liepen voordien naar scholen in Pijnacker of Berkel.

Aanvankelijk schrok de commissie terug vanwege de hoge bouwkosten en de onzekerheid over de datum van invoering van de wet, die voor de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs moest zorgen. Op 1 januari 1921 trad deze wet in werking. De plannen werden door de inspectie goedgekeurd en het schoolbestuur vroeg, geheel volgens de wet, bij de gemeente Pijnacker om financiële steun. Die werd geweigerd. In een hoger beroep werd dit besluit door de Kroon nietig verklaard. De gemeente werd verplicht een school met onderwijzerswoning te bouwen. In 1923 werd de bouw daarvan gerealiseerd.
Op 2 januari 1924 vond de officiële ingebruikname plaats van de ‘Christelijke school van de Hervormde Gemeente”. Op dat moment waren er 81 leerlingen.

In de oorlogsjaren was er korte tijd een Duitse commandopost gevestigd. Overal in Oude Leede waren soldaten bij gezinnen ondergebracht. De soldaten voerden ’s middags gymnastiekoefeningen uit op het schoolplein terwijl de vrouw van het schoolhoofd in de kamer daarnaast naar radio Oranje zat te luisteren. De school draaide in die tijd gewoon door.

Voormalige Margrietschool

In december 1940 vertrokken de Duitse militairen weer, omdat er waarschijnlijk niet genoeg vertier in het buurtschap was.
Het schoolhoofd, meester Van den Berg zat in het verzet en heeft enige tijd onderduikers verborgen op het zoldertje van de school boven de gang.

Tussen 1958 en 1962 werd de school gerenoveerd om te kunnen voldoen aan de eisen van die tijd. Omdat de Hervormde en Gereformeerde schoolverenigingen fuseerden veranderde de naam van “Christelijke school van de Nederlandse Hervormde Gemeente” in “Margrietschool”. Besloten werd om de school in 1976-1977 met twee lokalen uit te breiden. Het aantal leerlingen liep terug en het leek even of de aanbouw overbodig zou worden. In 1985 werden, overeenkomstig de wettelijke regeling, de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot basisonderwijs. De kleuters van “De Wegwijzer” verhuisden naar de “Margrietschool”. De aanbouw kwam toen goed van pas.

 

Nieuwe bestemming
Het gebouw is daarna korte tijd gebruikt door kunstenaars en als Peuterspeelzaal. In 2004 kreeg het definitief een nieuwe bestemming. De school werd omgebouwd tot 8 wooneenheden bestemd voor jongeren, die er maximaal tot hun 27e jaar mogen wonen. Zo blijft dit beeldbepalend gebouw voor de Oude Leede behouden.

 

Kleuterschool De Wegwijzer

 

Geschiedenis
De wens om voor de jongste kinderen van het buurtschap een kleuterschool op te richten, ging na goedkeuring van Hare Majesteit in vervulling. In 1949 werd de Christelijke Nationale Kleuterschoolvereniging opgericht. In de beginjaren van haar bestaan verbleven de kleuters in het gymnastieklokaal van de Margrietschool. Soms werd uitgeweken naar diverse tuinderschuren. Dit was natuurlijk een verre van ideale situatie en er werd gestreefd naar een eigen schoolgebouw. Dat duurde even, maar op 9 februari 1965 was het zover en werd de eerste steen gelegd. In datzelfde jaar werd de bouw van de kleuterschool “De Wegwijzer” gerealiseerd. Op het hoogtepunt van de school waren er zoveel leerlingen dat er, zo rond 1974/1975, twee leerkrachten nodig waren en het gebouw dat maar één lokaal had eigenlijk te klein werd. De leerkrachten kamer werd toen ingezet voor het onderricht aan de 12 oudste kleuters. In 1985 werden kleuterscholen opgeheven door invoering van de wet op het basisonderwijs.

 

Nieuwe bestemming
Voor het gebouw werd al snel een nieuwe bestemming gevonden. Het is tegenwoordig in gebruik als buurthuis “Het Oude Laarsje” en dient als onderkomen van de Bewonersvereniging Oude Leede (BOL).