Privacyverklaring

Bewonersvereniging Oude Leede

Oude Leedeweg 62a

2641 NS Pijnacker

 

 

Privacyverklaring van de Bewonersvereniging Oude Leede

Versie 15 mei 2021

 

Inhoud

 • Persoonsgegevens
 • Doeleinden
 • Grondslagen
 • Verstrekking gegevens binnen de vereniging
 • Verstrekking gegevens aan derden
 • Bewaren van gegevens
 • Het beveiligen van gegevens
 • Rechten en plichten

 

 

Persoonsgegevens

De Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) werkt met persoonlijke gegevens van haar leden. In principe gebeurt dit door de penningmeester en secretaris, ofschoon alle bestuursleden toegang hebben tot deze gegevens.

De BOL verkrijgt persoonsgegevens van haar leden, bijvoorbeeld via het lidmaatschap per e-mail of telefoon. Daarnaast verkrijgt de BOL persoonsgegevens via derden, bv via betalingen per bank.

De BOL verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats,
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer,
 • Betalingsgegevens (via Raborekening).

 

 

Doeleinden

De BOL verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het invulling geven aan het functioneren als bewonersvereniging volgens de bepalingen in de statuten van de BOL in het algemeen,
 • Het verstrekken van informatie, verbaal, digitaal en op papier,
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten,
 • Het onderhouden van contacten,
 • Het verlenen van een goede en efficiënte dienstverlening,
 • Het verrichten van administratieve handelingen,
 • Het innen en betalen van gelden,
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

 

Grondslagen

De BOL verwerkt persoonsgegevens om de vereniging zo efficiënt mogelijk te doen functioneren en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als men uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van de BOL persoonsgegevens aan de BOL verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat de BOL met deze gegevens werkt.

 

 

Verstrekking gegevens binnen de vereniging

De BOL kan, indien nodig,  op verzoek van individuele leden relevante persoonsgegevens van andere leden verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient altijd verband te houden met het lid, wiens persoonsgegevens verstrekt worden.

 

 

Verstrekking gegevens aan derden

De BOL kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In dit verband kan de BOL, indien nodig,  persoonsgegevens verstrekken aan derden. Deze derden mogen persoonsgegevens alleen verwerken voor de genoemde doeleinden.

Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer de BOL aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

 

 

Bewaren van gegevens

De BOL zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat de BOL zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

 

Het beveiligen van gegevens

De BOL vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang.  Daarom heeft de BOL passende maatregelen genomen, zoals beveiligde computer toegang, beveiligde opslag en gelimiteerde toegang.

 

 

Rechten en plichten

Een lid heeft het recht om de BOL te verzoeken inzage te geven van zijn/haar persoonsgegevens. Na ontvangst van zo’n verzoek ontvangt het lid binnen 1 maand een overzicht van de persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden blijken, kan het lid verzoeken de gegevens aan te passen.

Ook kan een lid de BOL verzoeken om geen overdracht van persoonsgegevens aan anderen te doen. Verder kan een lid bezwaar aantekenen tegen het werken met persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit laatste bemoeilijkt wel het lidmaatschap van het lid.

Van elk lid wordt ook verwacht dat veranderingen in de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de BOL (bv e-mailadres).