Algemene informatie Oude Leede

Status:

Oude Leede is een buurtschap in de provincie

Zuid-Holland, in de streek Haaglanden,

gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 

Buurtschap Oude Leede valt, ook voor de postadressen,

grotendeels onder het dorp Pijnacker, deels onder het dorp Delfgauw.

 

Buurtschap Oude Leede ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, met 60 km zone.

 

Hier vind u een link naar de video Hollandse luchten in de Oude Leede:

Hollandse luchten Oude Leede

 

Naam:

1281- 1284    die Lede

1639              De Lee

1712              Oude Lee

ca 1870         Oude Leede

naamverklaring: identiek met Middelnederlandse lede wat betekent: gegraven of vergraven waterloop.

 

Ligging:

Buurtschap Oude Leede ligt Zuidoost van Delft, Zuidwest van Pijnacker. Het buurtschap omvat een aantal bebouwingslinten, zijnde het lint aan de Oude Leedeweg, verder linten aan de Zuideindseweg, Bovenmolenweg en Molendijk en onderlinten aan de Wilgenweg en Onderweg.

 

Statistische gegevens:

In de Volkstelling van 1840 wordt Oude Leede niet apart vermeld (terwijl het toen ook al beduidend kleinere Ruijven wel apart wordt vermeld). Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 350 huizen met ca. 800 inwoners.

 

Geschiedenis:

In den beginne: het ontstaan van de bebouwingslinten
De bebouwing van Oude Leede is ontstaan op een tweetal kreekruggen in omringend veenontginningslandschap. Deze kreekruggen bestaan uit kleiig materiaal en liggen hoger dan het omliggende veenlandschap, dat in de loop van de eeuwen is ingeklonken.

 

Middeleeuwse woonplaatsen in deze omgeving gaan terug tot de periode van de aanvang van de ontginningen in de 11e of vroege 12e eeuw. Daarbij ontstaan ontginningsassen die parallel aan de Delftsche Schie lopen. Deze waterloop zorgde voor de hoofdafvoer van overtollig water. De Zuideindseweg en de Overgauwseweg zijn twee van die assen. De verkaveling staat daar haaks op en bestaat uit lange, smalle stroken. Op verschillende percelen werden boerderijen gebouwd, vaak in de directe nabijheid van de ontginningsassen. Hierdoor ontstond een lintvormig bewoningspatroon. Waar kreekruggen binnen het bijbehorende perceel aanwezig zijn, werd vanaf de 12e eeuw van deze plekken gebruik gemaakt omdat de ondergrond steviger en relatief hoger dan de omgeving was. Omdat de Oude Leedeweg parallel aan de verkaveling ligt, is er oorspronkelijk geen bewoningslint langs deze weg ontstaan.

 

Glastuinbouw
Tot begin 20e eeuw blijft de omvang van de bebouwing in de Oude Leede beperkt tot enkele stroken lintbebouwing. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt zich onder andere glastuinbouw. Tegenwoordig neemt het aantal glastuinbouwbedrijven af doordat overbodige kassen en schuren gesloopt en vervangen worden door woningen in het kader van de “Ruimte voor Ruimteregeling” van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 

Komende jaren: transformatie van de bebouwing
Daarom vindt er de komende jaren een transformatie plaats in het lint waarbij ingezet wordt op een vrijwillige omzetting van aanwezige bedrijfsbebouwing (glastuinbouw, loodsen en niet-agrarische bedrijfsgebouwen) in woningen. Deze bedrijfsbebouwing beperkt momenteel de gewenste landschappelijke kwaliteit in het landelijke gebied. Bij het transformatieproces wordt gebruik gemaakt van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte, die beoogt de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet-agrarische bedrijfsgebouwen of verspreid glas buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw (zoals hier het geval is) te bevorderen. In ruil voor het slopen van de bedrijfsgebouwen mogen vervolgens op passende locaties één of meer compensatiewoningen worden gebouwd. De gehele transformatie moet op vrijwillige basis leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het lint Oude Leede. (bron: Bestemmingsplan)

 

– In 2007 is het boek ‘Oude Leede, herinneringen aan een buurtschap’ verschenen (samenstellers: Nel Fransoo, Ton Kerklaan en Wybe Brouwer).

 

Bezienswaardigheden:

De panden Oude Leedeweg 43, 62, 71, 161, 163, 193 en 195 zijn gemeentelijke monumenten.